6285790311387 status b05b78d46da14c7080579a9168b6ffe3 300x225 -
    alhamdulillah lancar khitannya dek kio usia 2.5 bulan pakai metode klamp 5 minitan selesai semoga jadi anak sholeh berbakti kepada kedua orang tua #baitulkhitan #jadianaksholeh #khitankediri #Sunatkediri #klampkediriKhitan #khitannganjuk #khitanblitar #khitanpare #sunatmodern #khitanmodern #khitanklamp