Author: wawaneumi

[caption id="attachment_1807" align="alignnone" width="225"] alhamdulillah lancar khitannya kaka rangga semoga jadi anak sholeh berbakti kepada kedua orang tua #baitulkhitan #jadianaksholeh #khitankediri #Sunatkediri #klampkediriKhitan #khitannganjuk #khitanblitar #khitanpare #sunatmodern #khitanmodern #khitanklamp[/caption]...